Kansainvälinen huvivenekuljettajan lupakirja

 
   
 

 

 

Lupakäytäntö
 
kv-huvivenekuljettajan lupakirjassa
 
muuttui vuoden 2004 alusta.

 
     
 

Tilanne 15.1.2004

Koska Merimiestaidollinen kurssi antaa todistuksen käytännön veneilytaidoista, olemme pyytäneet neuvoa Saaristomerenmerenkulkupiiristä asian suhteen. Ohessa saamamme viesti 15.1.

 
 

Uusi pätevyyskirja

Haettaessa kokonaan uutta pätevyyskirjaa, on meille toimitettava vapaamuotoinen hakemus, josta selviää 1. hakijan nimi ja osoite, 2. hakijan syntymäaika- ja paikka, 3. haetaanko lupaa moottori- vai/ja purjevenettä varten (vaaditaan vastaava käytännön taito).

Hakemuksen liitteeksi on laitettava seuraavat asiakirjat:
a) kopio voimassa olevasta ajokortista tai ajokortin saamiseksi vaadittavasta lääkärintodistuksesta

b) kopio Suomen navigaatioliiton myöntämästä "rannikkolaivurin tutkinto" -todistuksesta, tai muu todistus vastaavasta navigoinnin teoriatason osaamisesta (v.1983 kesäkuun jälkeen hankittu)

c) SPR:n EA1 kurssitodistus (korkeintaan 3 vuotta vanha)

d) todistus riittävästä käytännön veneilytaidoista (todistuksesta käytävä ilmi, ovatko taidot riittävät moottori- vai/ja purjeveneelle)

e) hakijan "passivalokuva" (1 kpl)

Edellä kohdissa b-d mainitut asiat voidaan korvata "Merenkulkulaitoksen määräykset kansainvälisestä huviveneen kuljettajan pätevyyskirjasta" 1 § 2.mom., 1. kohdan tarkoittamalla todistuksella (=hyväksytyn veneilyjärjestön todistus).

Kohdassa b mainittuja muita todistuksia ovat mm.
- sotilasveneen kuljettajankirja
- venepäällikkötutkinto (SMVL)
- venepartiolaisten venepäällikön tutkinto
- merenkulku-upseeri
- veneenkuljettajan koulutus (merisotakoulu)
- kuljettajan pätevyyskirja tai muu ylempi, ammattimaiseen merenkulkuun tarkoitettu, kansipäällystön pätevyyskirja.

Mikäli hakijalla ei ole mitään em. todistusta teoria osaamisestaan, hänelle pidetään tentti alueellisessa tarkastusyksikössä. Hyväksytty tentti rinnastetaan kohtaan b.

Sisävesikelpoisuus

Mikäli hakija haluaa pätevyyskirjaan myös "I" eli "sisävesi" kelpoisuuden, on hakijan erikseen todistettava, että hänellä on riittävät tiedot Euroopan sisävesien liikennesäännöksistä (eli CEVNI-säännöt).

Aiemmin myönnetyt lupakirjat

Ennen 1.1.2004 myönnetyt kansainväliset huviveneen kuljettajan pätevyyskirjat pysyvät edelleen voimassa, mutta niiden kelpoisuutta ulkomailla ei voida taata. Vanhat pätevyyskirjat vaihdetaan uusiin ilman lisätutkintoja. Pätevyyskirjan hinta on 73 € 1.1.2004 alkaen.

Vaihdettaessa vanha pätevyyskirja uuteen, on hakemuksesta ilmettävä edellä, kohdissa 1,2 ja 3 mainitut asiat, mutta hakemuksen liitteiksi riittää:

- kopio vanhasta pätevyyskirjasta
- passikuva (1 kpl)
- todistus terveydentilasta (= kopio voimassaolevasta ajokortista tai ajokorttiin vaadittavasta lääkärintodistuksesta)

1.1.2004 jälkeen myönnettävät kansainvälisen huviveneen kuljettajan pätevyyskirjat ovat voimassa (vrt.ajokortti), siihen asti, kunnes haltija täyttää 70 vuotta. Tämän jälkeen haltijan on uudelleen todistettava, että hän omaa riittävän näkö- ja kuulokyvyn, saadakseen uuden pätevyyskirjan.